Cooperation Network

หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร.ศิวเรศ อารีกิจศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญด้าน Plant Genomics and Breeding
ที่ปรึกษาโครงการ
ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตรศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีจีโนม การค้นหาหน้าที่ของยีน และการประยุกต์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุลคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแปรรูปข้าว
ความเชี่ยวชาญด้าน : การปรับปรุงพันธุ์ข้าว
ดร.ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.มีชัย เซี่ยงหลิวสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.วราภรณ์แสงทองมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางสาวอนุชิดา วงศ์ชื่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ.ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายอภิชาติ เนินพลับกรมการข้าว
นางกัลย์ฐิตา สวงโทกรมการข้าว
ความเชี่ยวชาญด้าน : ฐานพันธุกรรมข้าว
ศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ภิญญารัตน์ กงประโคนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.สุไลมาน เจ๊ะอาบูมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ความเชี่ยวชาญด้าน : สรีรวิทยา
ศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไลมหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิวสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
ดร.พัณณ์ชิตา เวชสารกรมการข้าว
ความเชี่ยวชาญด้าน : โรคพืช
รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.กัญจน์อมล เรียงวงษ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญด้าน : Genomic และ Bioinformatics และฐานข้อมูล
ดร.วินิตชาญ รื่นใจชนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
ดร.สามารถ วันชะนะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรืองสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
ดร.วิรัลดา ภูตะคามสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
ดร.วศิน ผลชีวินสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
รศ.ดร.วโรดม เจริญสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญด้าน : การแปรรูปผลิตภัณฑ์
รศ.ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญด้าน : โภชนาการและการแพทย์
ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ชวัลพัชร เมืองน้อยมหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญด้าน : เครื่องจักรกลการเกษตร
ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญด้าน : การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษาศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย
รศ.ดร.สมัครแก้วสุกแสงมหาวิทยาลัยทักษิณ
นายอาณัติ สุขีวงศ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายชื่อเครือข่ายและความร่วมมือโครงการ Thailand Rice Science Research Hub of Knowledge