อบรม/สัมมนา

รายละเอียดวันที่สถานที่
International Conference/Workshop on Rice Climate Mitigation and Adaptation 25 มีนาคม 2567ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการฝึกอบรมวิเคราะห์จีโนมข้าวด้วยเทคโนโลยี Oxford Nanopore18-19 เมษายน 2567ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม.เกษตรฯ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือ ICP-OES, HPLC และ
GC-MS เพื่อการวิเคราะห์โภชนาการและสารสำคัญจากพืช (ข้าว)
ปิดรับลงทะเบียน
13-14 มิถุนายน 2567ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม.เกษตรฯ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
3rd International Conference on Rice for the Future14-15 พฤศจิกายน 2567TBA


ตารางการจัดฝึกอบรมและสัมมนา